OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I SAGLASNOST ZA OBRADU

Gore-navedeni podaci o ličnosti koje je dostavilo fizičko lice („Podaci“) obrađivaće se od strane privrednog društva CROSSROAD ADRIA DOO, Bulevar Milutina Milankovića 23 i/ili njegovog ovlašćenog dilera („Društvo“), kao prodavca od kojeg je fizičko lice kupilo automobil ili dobilo uslugu u delu postprodaje (servisiranje, poravka, promet rezervnih delova i sl), u svojstvu rukovaoca podataka, i to radi zaključenja ugovora između fizičkog lica i  Društva, odnosno radi pružanja zatražene usluge („Usluga“) i/ili radi slanja marketinških informacija o proizvodima, uslugama i aktivnostima Društva, uključujući i o prodajnim podsticajima, kao i radi anketiranja za potrebe ispitivanja zadovoljstva kupaca („Marketing"). Obrada Podataka moći će da se sprovede na papiru, u automatizovanom ili elektronskom obliku. Pravni osnov obrade Podataka je izvršenje ugovora zaključenog između fizičkog lica i Društva i/ili poštovanje pravnih obaveza Društva i/ili ostvarivanje legitimnog interesa Društva i/ili, kada je u pitanju obrada u svrhe Marketinga, saglasnost koja se može dati potpisivanjem ovog dokumenta na dole-označenom mestu. Saglasnost nije potrebna za obradu Podataka u gore-navedenu svrhu zaključenja ugovora, odnosno pružanja Usluge. 

Davanje podataka je dobrovoljno. Međutim, nedavanje podataka koji su neophodni za ostvarenje gore-navedene svrhe/-a obrade imaće za posledicu nemogućnost njenog/njihovog ostvarenja. Pored Društva, Podatke će moći da obrađuju, radi ostvarenja gore-navedenih svrha obrade, i njegova povezana društva i/ili dileri i/ili drugi poslovni partneri, kao i ugovorno angažovana lica (tzv. obrađivači podataka) koja će Podatke moći da obrađuju isključivo u ime Društva i u skladu sa njegovim instrukcijama, sa sedištem u Republici Srbiji ili van nje. Podaci će moći da se saopštavaju i trećim licima, odnosno nadležnim državnim organima radi ispunjenja zakonskih obaveza Društva. Ukoliko se Podaci budu slali van Republike Srbije, to će uvek biti u skladu sa uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“). Ukoliko bi se Podaci prosleđivali u neku od država koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, Društvo će u skladu sa Zakonom ispuniti sve relevantne uslove i preduzeti sve mere potrebne kako bi se obezbedile odgovarajuće garancije u pogledu obrade Podataka i primereni nivo njihove zaštite. Za više detalja o primenjenim merama, fizičko lice može da se obrati Društvu putem e-maila customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva.

Podatke će Društvo čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za ostvarenje gore-navedenih svrha obrade ili i u dužem periodu da bi se omogućilo dalje postupanje u pogledu eventualnih žalbi koje se odnose na pružanje Usluge ili trajno ukoliko je takva obaveza predviđena zakonom ili, ukoliko je saglasnost pravni osnov obrade, onoliko vremena koliko takva saglasnost postoji.

U skladu sa Zakonom predviđenim uslovima, fizičkom licu pripadaju određena prava u vezi sa obradom njegovih/njenih Podataka, i to: 1) pravo na pristup tim Podacima, kao i pravo da se od Društva zatraže informacije o njihovoj obradi i da se traži njihova kopija; 2) pravo na njihovu ispravku, dopunu i brisanje; 3) pravo na ograničenje njihove obrade, na prigovor protiv njihove obrade (ako se vrši na osnovu legitimnog interesa) i pravo na prekid njihove obrade; 4) ukoliko je primenjivo, pravo na prijem ili prenošenje Podataka u elektronski čitljivom obliku,  i pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade. Ukoliko je saglasnost pravni osnov obrade Podataka, ona se može povući u svakom trenutku, i to kontaktiranjem Društva putem e-maila customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva. Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja. 

Društvo je obavezno da obezbedi da se gore-navedena prava poštuju i da se omogući njihovo ostvarivanje u Zakonom predviđenim rokovima. U slučaju bilo kakve nedozvoljene obrade Podataka od strane Društva, fizičko lice ima pravo na zakonom predviđenu pravnu zaštitu, uključujući i pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. U slučaju bilo kog pitanja u vezi sa ovim Obaveštenjem ili radi ostvarenja bilo kog od gore-navedenih prava, fizičko lice može da se obrati Društvu putem e-maila  customercare@crossroadadria.rs ili slanjem dopisa na adresu Društva.

Saglasan/na sam da Društvo može da mi šalje marketinške informacije o svojim proizvodima, uslugama i aktivnostima, uključujući i o prodajnim podsticajima, kao i da me kontaktira, odnosno anketira radi ispitivanja zadovoljstva kupaca, i to putem e-maila, telefona, SMS-om/MMS-om i/ili poštom.